Home   : :   My Account   : :   Login    
 
     

 
 

THÔNG BÁO

Kể từ ngày 15/01/2012, chi phí đăng ký & duy trì tên miền Quốc tế (.com, .net, .org, .biz, .info, .us) dành cho Đại lý là 10 USD/ năm

Kể từ ngày 03/07/2010, chi phí đăng ký & duy trì tên miền Quốc tế (.com, .net, .org, .biz, .info, .us) dành cho Đại lý là 9.5 USD/ năm

Kể từ ngày 30/09/2008, chi phí đăng ký & duy trì tên miền Quốc tế (.com, .net, .org, .biz, .info, .us) dành cho Đại lý là 8.5 USD/ năm